Privacy Policy Muziekvereniging Crescendo
 
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
Muziekvereniging Crescendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De persoonsgegevens die wij van leden vragen zijn;
- roepnaam
- achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- adres; straat, huisnummer, postcode en plaats
- telefoonnummer(s)
- emailadres + emailadres ouders/voogd indien lid minderjarig is
- bankrekeningnummer
- naam ondertekenaar van inschrijfformulier (in geval minderjarig ouder/voogd)
Het doel van deze gegevens is ledenadministratie, contributieheffing en informatieverstrekking.
Voor minderjarigen geldt dat een ouder toestemming moet geven voor het verstrekken van persoonlijke gegevens
door de minderjarige en het gebruik ervan door Muziekvereniging Crescendo.
Deze gegevens worden eenmalig, via het inschrijfformulier, opgevraagd. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in
ons digitale systeem waartoe alleen het bestuur(of een deel van) toegang heeft en de secretaris bewaart de
gegevens achter slot en grendel.
Deze gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met anderen, behalve als het noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van het lidmaatschap, denk hierbij aan de lessen die worden gegeven door een derde partij.
Als er sprake is van een datalek wordt dit direct bekend gemaakt aan de betreffende personen.
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en andere wettelijke regels opgeslagen en/of vernietigd.
Ook onder de privacygegevens valt het delen van foto en film. Hiervoor wordt toestemming gevraagd, als je hiermee
akkoord gaat kan de vereniging foto’s waar jij ook op staat gebruiken voor de website, sociale media en ten
behoeve van andere promotionele activiteiten. Denk hierbij aan posters voor een concert, flyers om leden te
werven, maar ook een filmopname van een optreden. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken of
andersom door dit aan te geven bij de secretaris. Uiteraard gaat Muziekvereniging Crescendo zorgvuldig om met het
plaatsen van foto’s. Muziekvereniging Crescendo is niet aansprakelijk voor plaatsing op privé-accounts of door
andere partijen.
Voor donateurs en sponoren geldt dat de volgende gegevens gevraagd worden;
- Naam bedrijf (indien van toepassing)
- Voorletters en achternaam contactpersoon
- Adres t.b.v. donateursbedrag ophalen
- Emailadres t.b.v. sturen facturen
Het doel van deze gegevens is het kunnen innen van het donateursgeld, jaarlijks aan de deur, en het factureren van
de sponsoring, bijvoorbeeld de club van 100. Deze gegevens worden na beëindiging donateurschap of sponsoring
bewaard/vernietigd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Niet-leden die informatie aanvragen, lid willen worden kunnen dit doen door een mail te sturen naar
bestuur@crescendo-voorthuizen.nl, met de naam en in het geval van nieuw lidmaatschap het noemen van de
leeftijd. Zodra deze informatie niet meer van belang zijn zal dit verwijderd worden.