Omgangsvormen en regels

Bij Crescendo is iedereen van harte welkom! Wel hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen bij muziekvereniging Crescendo. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, ook via social media, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle (vrijwillige) medewerkers, leden, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de onderstaande omgangsregels.

 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
 • Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Val de ander niet lastig.
 • Berokken de ander geen schade. 
 • Maak op geen enkele wijze misbruik van je functie.
 • Scheld niet en maak geen gemene of ongepaste grappen en opmerkingen over anderen, ook niet via sociale media.
 • Negeer de ander niet. 
 • Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 • Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet. 
 • Geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 • Als iemand je hindert of lastigvalt vraag hem/haar dan hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp. 
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Gedragscode
Alle (vrijwillige) medewerkers onderschrijven de gedragscode en handelen ernaar. De gedragscode luidt als volgt:

 • De (vrijwillige) medewerker zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen leden zich veilig en gerespecteerd voelen. 
 • De (vrijwillige) medewerker gaat zo om met een lid dat de waardigheid niet wordt aangetast.
 • De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 
 • De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van ongewenste (seksuele) benadering en misbruik ten opzichte van (minderjarige) leden. Ook via social media.
 •  De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht het minderjarige lid naar vermogen te beschermen en zal er actief op toezien dat de omgangsregels en gedragscode wordt nageleefd door eenieder die bij de (minderjarige) leden betrokken is.
 • Indien de (vrijwillige) medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.
 • De (vrijwillige) medewerker is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie binnen onze vereniging

Reacties zijn gesloten.